เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget RSSTab

Widget RSSTab เป็น Widget สำหรับแสดงข่าว RSS ในรูปของ Tab ซึ่งสามารถแสดงข่าวได้จากหลายๆแหล่งพร้อมกันเช่นจาก http://www.rssthai.com หรือ http://www.googeek.com หรือแม้กระทั่ง RSS ของ GCMS เอง และยังสามารถแสดงรูปภาพที่แทรกมากับข่าวได้ด้วย (ถ้ามี)
<div class=rss_widget>
    <div id=rss_tab class=rss_tab></div>
    <div id=rss_div class=rss_div></div>
</div>
<script>
     var rss = new GRSSTab('rss_tab','rss_div', 30);
     rss.add('http://gcms.in.th/news.rss', 'GCMS News', {className:'rss_row',rows:4,cols:1});
     rss.add('http://gcms.in.th/gallery.rss', 'Gallery');
     rss.show(0);
</script>

การติดตั้ง RSSTab จะเป็นการติดตั้งร่วมกันของ HTML และ Javascript โดยเราสามารถติดตั้งได้โดยตรงบน Editor ของ GCMS ที่หน้าใดก็ได้ โดยใช้โค้ดด้านบน
var rss = new GRSSTab(tab_id, rss_div, time);

tab_id คือ id ของส่วน Tab ซึางปุ่ม Tab จะถูกแสดงในนี้
rss_div คือ id ของส่วนแสดงผลข่าว
time เป็นเวลาอัปเดทส่วนแสดงผล หน่วยเป็น วินาที ซึ่ง Tab จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาที่กำหนด ถ้ากำหนดค่าเป็น 0 Tab จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
rss.add(rss_url, caption, options);

คำสั้ง add() ใช้สำหรับเพิ่ม Tab แต่ละอันลงไปครับ โดยมีพารามิเตอร์ส่งให้ดังนี้
rss_url คือ url ของ RSS ที่ต้องการแสดงผล
caption คือ ข้อความแสดงบน Tab
options เป็นข้อมูลชนิด hash มีหลายค่าที่กำหนดได้ เช่น
  • rows จำนวนแถวของข่าวที่ต้องการแสดง (ค่าปกติคือ 2)
  • cols จำนวนคอลัมน์ของข่าวที่ต้องการแสดง(ค่าปกติคือ 2)
  • imageWidth ขนาดความกว้างของรูปของข่าว(ค่าปกติคือ 75)
  • className คลาสของรายการข่าว(ค่าปกติคือ table_rsstab_class สำหรับการแสดงในลักษณะคอลัมน์ และ rss_row สำหรับการแสดงในรูปแบบแถว)
  • detaillen จำนวนตัวอักษรแสดงในรายละเอียดของข่าว(ค่าปกติคือ 90)

Widget RSS Tab มีติดตั้งมาแล้วพร้อมกับ GCMS 4.1.0 ขึ้นไป สามารถเรียกใช้ได้ทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^