เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

สอบถามการสร้างตารางหน่อยค่ะ

สอบถามการสร้างตารางหน่อยค่ะ
อยากให้ข้อมูลที่ช่อง Errors ผสานกันนะค่ะ<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

table, th, td {

border: 1px solid black;

}

</style>


</head>

<body>

if ($Qno==1){

echo "Number of Question =".round($row['Possible Points']);

//$NumberOfQuestion = $row["Possible Points"];

} */

$NumberOfQuestion = round($row["Possible Points"]);

for ($Qno=1;$Qno<=$NumberOfQuestion;$Qno++){

$Quiz[$Qno."0"]=$row["PriKey".$Qno];

if ($row["Stu".$Qno]=="A"){

$Quiz[$Qno."1"]=$Quiz[$Qno."1"]+1;

//echo "Quiz".$Qno."1 Keep Value=".$Quiz[$Qno."1"]."<br />";

}

elseif ($row["Stu".$Qno]=="B") {

$Quiz[$Qno."2"]=$Quiz[$Qno."2"]+1;

//echo "Quiz".$Qno."2 Keep Value=".$Quiz[$Qno."2"]."<br />";

}

elseif ($row["Stu".$Qno]=="C"){

$Quiz[$Qno."3"]=$Quiz[$Qno."3"]+1;

//echo "Quiz".$Qno."3 Keep Value=".$Quiz[$Qno."3"]."<br />";

}

elseif ($row["Stu".$Qno]=="D") {

$Quiz[$Qno."4"]=$Quiz[$Qno."4"]+1;

//echo "Quiz".$Qno."4 Keep Value=".$Quiz[$Qno."4"]."<br />";

}

elseif ($row["Stu".$Qno]=="E"){

$Quiz[$Qno."5"]=$Quiz[$Qno."5"]+1;

//echo "Quiz".$Qno."5 Keep Value=".$Quiz[$Qno."5"]."<br />";

}}

$Q++;

}echo "<div class=datagrid><table>

<tr>

<th width=10> <div align=center>No</th>

<th width=50> <div align=center>Answer</th>

<th width=80> <div align=center>Correct</th>

<th> <div align=center>Errors</th>

</tr>";for ($Qno=1;$Qno<=$NumberOfQuestion;$Qno++){echo

"<tr><td align=center>$Qno</td>

<td align=center>".$Quiz[$Qno.'0']."</td>";

$Report = array("A" => $Quiz[$Qno."1"],"B" => $Quiz[$Qno."2"],"C" => $Quiz[$Qno."3"],"D" => $Quiz[$Qno."4"],"E" => $Quiz[$Qno."5"]);if ($Quiz[$Qno."0"]=="A"){echo "<td align=center>".round(($Quiz[$Qno."1"]/$NumberOfStudent*100),2)."%</td>";

}elseif ($Quiz[$Qno."0"]=="B"){

echo "<td align=center>".round(($Quiz[$Qno."2"]/$NumberOfStudent*100),2)."%</td>";

}elseif ($Quiz[$Qno."0"]=="C"){

echo "<td align=center>".round(($Quiz[$Qno."3"]/$NumberOfStudent*100),2)."%</td>";

}elseif ($Quiz[$Qno."0"]=="D"){

echo "<td align=center>".round(($Quiz[$Qno."4"]/$NumberOfStudent*100),2)."%</td>";

}elseif ($Quiz[$Qno."0"]=="E"){

echo "<td align=center>".round(($Quiz[$Qno."5"]/$NumberOfStudent*100),2)."%</td> ";

}

arsort($Report);// Sort array value from high to low

foreach ($Report as $key => $val) {

if ($Quiz[$Qno."0"]!=$key && $val!=""){

echo "<td>$key: ".round(($val/$NumberOfStudent*100),2)."%</td>" ;

}

}

echo "<td><br></td></tr>";

}

echo "</table>";}

else {

echo "0 results";

}$conn->close();

?></body>

</html>
14 ต.ค. 2558 2 854

<td colspan=x>....</td>

x ใส่ตัวเลขที่ต้องการครับ เช่น 2 หมายถึง td นี้จะกว้าง 2 คอลัมน์
ความคิดเห็น #1 15 ต.ค. 2558 49.48.xxx.xx

ขอบคุณนะค่ะ ตอนนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
ความคิดเห็น #2 15 ต.ค. 2558 171.96.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^