เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การจัดกลุ่มบุคลากร ใน GCMS 9.3.0

GCMS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9.3.0 ขึ้นไปจะมีวิธีการจัดการกับการแสดงผลบุคลากรแตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยครับ เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มการแสดงผลบุคคลากรได้สวยงาม เช่น การแสดงผลบุคลากรในลักษณะสามเหลี่ยม เป็นต้น โดยในเวอร์ชั่นนี้ สามารถกำหนดจำนวนบุคลากรที่ต้องการแสดงผล ในแต่ละแถวได้เลย โดยอาศัยการกำหนดค่า การเรียงลำดับ
รูปตัวอย่างด้านบน แบ่งการแสดงผลออกเป็นสามแถว เรียง 1 2 และ 3 ตามลำดับ โดยปกติ เราอาจกำหนดให้แถวแรกเป็นระดับหัวหน้าแผนก ถัดลงมาเป็นผู้ช่วย และบุคลาการทั่วไปอยู่ในแถวที่สาม
เราสามารถตั้งค่าบุคลลากรได้ดังรูปครับ หัวหน้า กำหนด การเรียงลำดับเท่ากับ 1 ส่วน รองหัวหน้ากำหนดให้เท่ากับ 2 และ บุคลากรทั่วไปกำหนดให้เท่ากับ 3 ซึ่งผมจะอธิบาย
  • การเรียงลำดับ ใช้สำหรับกำหนดลำดับความสำคัญของบุคลากร โดยที่ระบบจะแสดงผล ตัวเลขน้อยขึ้นก่อนเสมอ
  • การเรียงลำดับ ยังใช้สำหรับกำหนดจำนวนบุคลากรที่จะแสดงในแต่ละแถวอีกด้วย เช่น กำหนด 1 จะแสดง 1 คน กำหนด 3 จะแสดง 3 คน เป็นต้น
  • ในกรณีที่บุคลากรที่จะแสดงมีจำนวนมากกว่าที่จะสามารถแสดงได้ใน 1 แถว (เช่นอาจมีบุคลากรจำนวน 10 คนที่ต้องแสดง) เราอาจกำหนดให้ 5 คนแรกเป็น 5 และ 5 คนหลังให้เป็น 6 ก็ได้ (ระบบจะแสดงผลบุคลากรในแต่ละแถวตามจำนวนที่มีอยู่แต่ไม่เกินค่าที่กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วจะขึ้นแถวใหม่)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^